Disclaimer


Site-inhoud

De inhoud van deze site is door De Boxx met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. De Boxx kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig is. Aan de (juridische) informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. De Boxx is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door De Boxx gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden, tenzij anders vermeld.


Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten

De website www.deboxx.nl en de inhoud daarvan, inclusief afbeeldingen, video’s, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten komen toe aan De Boxx, tenzij anders vermeld. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Boxx.

Alle merken, waaronder woord- en beeldmerken, op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van De Boxx. Zonder schriftelijke toestemming van De Boxx is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Met andere woorden: gebruik geen teksten, afbeeldingen, video’s, slogan’s en logo’s van De Boxx zonder daarvoor schriftelijke toestemming te hebben gekregen. Wilt u graag content van onze website gebruiken? Stuur dan een email naar info@deboxx.nl en vermeld daarin welke content je zou willen gebruiken en waarvoor. De Boxx zal het verzoek in behandeling nemen en neemt zo snel mogelijk contact met je op.


Wijzigingen Disclaimer

De Boxx behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.